KVKK Veri Güvenliği Çözümleri

GERİ

Kanun’a uyum neden önemli?

 

Yasal yükümlülükler

Aydınlatma, Veri Sorumluları  Sicili’ne kayıt, ilgili politika ve prosedürleri hazırlama, veri güvenliğini sağlama, başvuruların cevaplanması, kurul kararlarının yerine getirilmesi vb. 

Cezai ve idari yaptırımlar

KVKK’da öngörülen idari para cezaları, TCK 135 ila 140. maddeler uyarınca hapis cezaları

Entegrasyon

95/46/EC sayılı Direktif, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)

Saygınlık

 

Kanun Yürürlüğe Girdi Mi?

Kanun tüm hükümleriyle hâlihazırda yürürlüğe girmiş durumdadır ve Kanun’da öngörülen uyum süreci 7 Nisan 2018 tarihinde sona ermiştir.


Kanun Ne Amaçlıyor?

Kanun, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır.


Kanun Neyi Kapsıyor?

Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır.


Kişisel Verilerin Ayrımı

·       Kişisel veriler

·       Özel Nitelikli kişisel veriler

·       Sağlık ve cinsel hayat verileri

 

Kişisel Veri İşleme Süreçleri

·       Oluşturma / Elde Etme

·       Kaydetme / Sınıflandırma

·       Saklama / Muhafaza Etme

·       Yeniden Düzenleme

·       Açıklama

·       Aktarma

·       Depolama

·       Kullanımını Engelleme / İmha


Kanunda Veri Sorumlusu

·       Veri işlemenin amaç ve vasıtasını belirleyen,

·       Veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi


Kanunda Veri İşleyen

·       Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi


Kanunda İlgili Kişi

·       Kişisel verisi işlenen gerçek kişi